Informace o přijímacím řízení

Vytisknout
Vytvořeno čtvrtek 10. leden 2019 12:55 Napsal Olga Krankusová

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou.

Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti. Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat doporučeně poštou (Hradská 276, Humpolec) do 1. března 2019. V případě zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce. Škola zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči přijetí přihlášky

Vzhledem k tomu, že údaje z přihlášky jsou podkladem pro registraci uchazeče v systému CERMAT, prosíme o jejich pečlivé vyplnění. Pozornost je třeba věnovat zejména uvedení platné e-mailové adresy rodičů a pro obor 64-41-L/01 Obchodník  vyznačit zvolené zaměření (CER, VYT nebo REK). Uchazeč o studium  může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy.

 přihlášky zde

Součástí přihlášky jsou následující doklady:

  1. vysvědčení z posledních 2 ročníků ZŠ (neplatí pro uchazeče s výučním listem nebo maturitním vysvědčením – tito uchazeči přikládají příslušný doklad)
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání- není nutný pro obor Informační technolgie
  3. doporučení školského poradenského zařízení (pokud je uchazeč v péči tohoto zařízení)

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Nejdříve 28. dubna 2019 po 12-té hodině bude na webových stránkách školy a vchodových dveřích školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeč bude uveden pod registračním číslem.

Odvolací řízení

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2

Zápisový lístek

Uchazeč potvrzuje svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku střední škole nejdéle do 10 dnů od přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí může zákonný zástupce převzít osobně současně s podepsáním smlouvy o studiu a odevzdáním zápisového lístku nejdříve dne 2. května 2019 od 7.30 do 16.00 hodin. 


 

Studijní obory vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovatpouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Pouze uchazeči o 2leté kombinované zkrácené studium Jednotnou přijímací zkoušku nekonají!!!

Organizace Jednotné přijímací zkoušky:

Studium

První kolo –

první termín

První kolo –

druhý termín

Náhradní termín

Náhradní termín

Čtyřleté

Nástavbové

12. 4. 2019

15. 4. 2019

13. 5. 2019

14. 5. 2019

Žáci budou na odpovídající termín pozváni.

Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Písemné testy CJL a MAT se konají vždy v jednom dni. Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v I. nebo II. termínu se může do tří dnů od termínu po konání zkoušky omluvit řediteli školy, který povolí náhradní termín.

Kritéria přijímacího řízení (neplatí pro uchazeče o 2leté kombinované zkrácené studium)

1.      výsledky jednotlivých testů - (max 30 bodů z Matematiky, max. 30 bodů z Českého jazyka)

2.      prospěch ze ZŠ

          - 1. pololetí 8. ročníku – (max. 11 bodů za průměr do 1,25)

          - 2. pololetí 8. ročníku – (max. 14 bodů za průměr do 1,25)

          - 1. pololetí 9. ročníku – (max. 15 bodů za průměr do 1,25)

 Podmínkou přijetí je 20 bodů ze 100. 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o 2leté kombinované zkrácené studium

1.      ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

2.      zdravotní způsobilost, správní poplatek

Počty přijímaných žáků

18-20-M/01   Informační technologie
4letý maturitní obor – denní studium

Počet přijímaných žáků

Počítačová grafika, Programování, Počítačové sítě 

25

 

18-20-M/01   Informatika v ekonomice
4letý maturitní obor – denní studium
Počet přijímaných žáků
Tvorba webových stránek, Ekonomický software,  Počítačové sítě 
10

 

66-41-L/01   Obchodník
4letý maturitní obor – denní studium

Počet přijímaných žáků

Specialista na cestovní ruch

15

Specialista na informační technologii

15

Specialista na obchodní logistiku

15

Specialista na reklamu

15

 

 Vzdělávání dospělých

Počet přijímaných žáků

64-41-L/51 Podnikání

2leté nástavbové studium – denní forma

Uchazeč předloží společně s Přihláškou ke studiu doklad o získání středního vzdělání - výuční list

 

15

 64-41-L/51 Podnikání

2leté nástavbové studium – distanční forma

Uchazeč předloží společně s Přihláškou ke studiu doklad o získání středního vzdělání - výuční list

 

 

 

20

 66-41-L/01 Obchodník

4leté studium – distanční forma

 

 

20

 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

2leté zkrácené studium – kombinovaná forma

Uchazeč předloží společně s Přihláškou ke studiu doklad o získání úplného středního vzdělání – maturitní vysvědčení

 

 

120

 75-41-M/01 Sociální činnost

 2leté zkrácené studium – kombinovaná forma

 Uchazeč předloží společně s Přihláškou ke studiu doklad o získání úplného středního vzdělání – maturitní vysvědčení

 

15

 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

2leté zkrácené studium – kombinovaná forma

Uchazeč předloží společně s Přihláškou ke studiu doklad o získání úplného středního vzdělání – maturitní vysvědčení

 

15

 


Učební obory vzdělání s výučním listem

Přijímací zkouška se v tomto školním roce nekoná.

 Kritéria přijímacího řízení

1.     prospěch ze základní školy (8.+ 9.ročník)

 

 

Počty přijímaných žáků

3leté učební obory

 

Počet přijímaných žáků

35-53-H/01 Reprodukční grafik 

 

20

65-51-H/01 Kuchař - číšník

 

20

66-51H/01 Prodavač / Prodavač a výrobce lahůdek

20

 

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©