Přijímací řízení – denní studium – pro žáky ZŠ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 23/24 studijní obory s maturitou – denní forma studia – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 23/24 učební obory s výučním listem – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti. Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou (Hradská 276, Humpolec) do 1. března 2023. V případě zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce. Škola zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči přijetí přihlášky.

Vzhledem k tomu, že údaje z přihlášky jsou podkladem pro registraci uchazeče v systému CERMAT, prosíme o jejich pečlivé vyplnění. Pozornost je třeba věnovat zejména uvedení platné e-mailové adresy rodičů a pro obor 64-41-L/01 Obchodník  vyznačit zvolené zaměření (CER, VYT nebo REK). Uchazeč o studium  může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy.

TISKOPISY PŘIHLÁŠEK KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ZDE

  • Součástí přihlášky jsou následující doklady:
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků ZŠ
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
  • doporučení školského poradenského zařízení (pokud je uchazeč v péči tohoto zařízení)

Studijní obory vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace Jednotné přijímací zkoušky:

Studium První kolo – první termín První kolo – druhý termín Náhradní termín Náhradní termín
Čtyřleté a Nástavbové 13. 4. 2023 14.4. 2023 10. 5. 202311. 5. 2023

Žáci budou na odpovídající termín pozváni.
Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Písemné testy CJL a MAT se konají vždy v jednom dni. Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v I. nebo II. termínu se může do tří dnů od termínu po konání zkoušky omluvit řediteli školy, který povolí náhradní termín.

Kritéria přijímacího řízení

1.      výsledky jednotlivých testů JZ (max 30 bodů z Matematiky za více jak 90% úspěšnost – postupně odstupňováno, max. 30 bodů z Českého jazyka za více jak 90% úspěšnost – postupně odstupňováno)

2.      prospěch ze ZŠ
– 1. pololetí 8. ročníku (max. 11 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno)
2. pololetí 8. ročníku (max. 14 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno)
 – 1. pololetí 9. ročníku (max. 15 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno )

Předpokládané počty přijímaných žáků

18-20-M/01   Informační technologie
4letý maturitní obor – denní studium
Počet přijímaných žáků
Počítačová grafika, Programování, Počítačové sítě  25
66-41-L/01   Obchodník
4letý maturitní obor – denní studium
Počet přijímaných žáků
Specialista na cestovní ruch 15
Specialista na informační technologii 15
Specialista na reklamu 15

Učební obory vzdělání s výučním listem

Přijímací zkouška se v tomto školním roce nekoná.

 Kritéria přijímacího řízení

1.     prospěch ze základní školy (8.+ 9.ročník) – podle prospěchu jsou uchazeči přiděleny body, podle počtu bodů se sestaví seznam uchazečů a počet přijatých se bude řídit kapacitou školy

3leté učební obory   Předpokládaný počet přijímaných žáků
35-53-H/01 Reprodukční grafik    15
65-51-H/01 Kuchař – číšník   15
66-51H/01 Prodavač / Prodavač a výrobce lahůdek 15
26-59-H/01 Mechanik digitálních sítí15

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Nejdříve 28. dubna 2023 bude na webových stránkách školy a vchodových dveřích školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeč bude uveden pod registračním číslem.

Pro učební obory, kde se přijímací zkoušky nekonají, budou výsledky zveřejněny 24. 4. 2023.
Odvolací řízení – počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2

Zápisový lístek
Uchazeč potvrzuje svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku střední škole nejdéle do 10 dnů od přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí může zákonný zástupce převzít osobně současně s podepsáním smlouvy o studiu a odevzdáním zápisového lístku nejdříve dne 2. května 2023 od 7.00 do 15.00 hodin. Uchazeče o učební obory mohou zápisové lístky odevzdávat od 24.4.2023.