Přijímací řízení – denní studium – pro žáky ZŠ

ÚPRAVY KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE DNI 15. 3.

DĚKUJEME VŠECH UCHAZEČŮM O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY. VŠECHNY PŘIHLÁŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ BYLY ZADÁNY DO SYSTÉMU CERMAT. ČEKÁME NA UVOLNĚNÍ GENEROVÁNÍ POZVÁNEK ZE SYSTÉMU. NÁSLEDNĚ POZVÁNKY VŠEM UCHAZEČŮM ZAŠLEMA S DALŠÍMI POKYNY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ. Uchazečům, kteří na druhé škole přijímací zkoušky nekonají, systém CERMAT přidělil možnost konat zkoušky ve dvou termínech na naší škole. Do hodnocení se pak započítá lepší výsledek. Termíny jsou posunuty na 3. 5
(první řádný termín) a 4. 5. (druhý řádný termín). Na zkoušky nanečisto běží dále.

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti. Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou (Hradská 276, Humpolec) do 1. března 2021. V případě zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce. Škola zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči přijetí přihlášky.

Vzhledem k tomu, že údaje z přihlášky jsou podkladem pro registraci uchazeče v systému CERMAT, prosíme o jejich pečlivé vyplnění. Pozornost je třeba věnovat zejména uvedení platné e-mailové adresy rodičů a pro obor 64-41-L/01 Obchodník  vyznačit zvolené zaměření (CER, VYT nebo REK). Uchazeč o studium  může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy.

TISKOPISY PŘIHLÁŠEK KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – ZDE

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 – ZDE

  • Součástí přihlášky jsou následující doklady:
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků ZŠ
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
  • doporučení školského poradenského zařízení (pokud je uchazeč v péči tohoto zařízení)

Studijní obory vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

ZMĚNA!! Organizace Jednotné přijímací zkoušky:

Studium První kolo – první termín První kolo – druhý termín Náhradní termín Náhradní termín
Čtyřleté a Nástavbové 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021

Žáci budou na odpovídající termín pozváni.
Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Písemné testy CJL a MAT se konají vždy v jednom dni. Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v I. nebo II. termínu se může do tří dnů od termínu po konání zkoušky omluvit řediteli školy, který povolí náhradní termín.

Kritéria přijímacího řízení

1.      výsledky jednotlivých testů JZ (max 30 bodů z Matematiky za více jak 90% úspěšnost – postupně odstupňováno, max. 30 bodů z Českého jazyka za více jak 90% úspěšnost – postupně odstupňováno)

2.      prospěch ze ZŠ
– 1. pololetí 8. ročníku (max. 11 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno)
– 2. pololetí 8. ročníku (max. 14 bodů za průměr do 1,25
– dále odstupňováno)
nebude z důvodu uzavření škol hodnoceno!
  – 1. pololetí 9. ročníku – (max. 15 bodů za průměr do 1,25
– dále odstupňováno )

Podmínkou přijetí je 25 bodů ze 86 celkově možných.

Předpokládané počty přijímaných žáků

18-20-M/01   Informační technologie
4letý maturitní obor – denní studium
Počet přijímaných žáků
Počítačová grafika, Programování, Počítačové sítě  30
18-20-M/01   Informatika v ekonomice
4letý maturitní obor – denní studium
Počet přijímaných žáků
Tvorba webových stránek, Ekonomický software,  Počítačové sítě  10
66-41-L/01   Obchodník
4letý maturitní obor – denní studium
Počet přijímaných žáků
Specialista na cestovní ruch 15
Specialista na informační technologii 15
Specialista na reklamu 15

Učební obory vzdělání s výučním listem

Přijímací zkouška se v tomto školním roce nekoná.

 Kritéria přijímacího řízení

1.     prospěch ze základní školy (8.+ 9.ročník) – podle prospěchu jsou uchazeči přiděleny body, podle počtu bodů se sestaví seznam uchazečů a počet přijatých se bude řídit kapacitou školy

3leté učební obory   Předpokládaný počet přijímaných žáků
35-53-H/01 Reprodukční grafik    18
65-51-H/01 Kuchař – číšník   20
66-51H/01 Prodavač / Prodavač a výrobce lahůdek 20
26-59-H/01 Mechanik digitálních sítí15

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Nejdříve 28. dubna 2021 po 12-té hodině bude na webových stránkách školy a vchodových dveřích školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeč bude uveden pod registračním číslem.
Odvolací řízení – počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2

Zápisový lístek
Uchazeč potvrzuje svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku střední škole nejdéle do 10 dnů od přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí může zákonný zástupce převzít osobně současně s podepsáním smlouvy o studiu a odevzdáním zápisového lístku nejdříve dne 2. května 2021 od 7.30 do 16.00 hodin.