ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PRO UČEBNÍ OBORY

Obsah a forma závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů

  • Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku.
  • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut a ředitelem školy jsou pro ni stanovena témata, z nichž si žák jedno zvolí. Čas pro volbu bezprostředně předchází písemné zkoušce.
  • Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů Jednotné závěrečné zkoušky.
  • Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na webové stránce školy. Ředitel školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují. Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů Jednotné ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise.
  • Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
  • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
  • Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů stanovených ředitelem školy.

Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“:
– má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Model závěrečné zkoušky pro školní rok 2023/2024

Témata k závěrečné zkoušce