Pedagogika pro asistenty ve školství

kód oboru: 75-31-M/02

Ve školním roce 2023/2024 tento studijní obor neotvíráme.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a to v předškolních zařízeních, v základních nebo středních školách, ve školních družinách a jiných školských zařízeních. Jsou připraveni pomáhat dětem a žákům přizpůsobovat se školnímu prostředí, zvládat učivo a školní požadavky a pedagogickým pracovníkům pomáhat při vzdělávací a výchovné činnosti, při komunikaci s dětmi a žáky, jejich rodiči a komunitou, ze které pocházejí. Absolventi se mohou dále vzdělávat studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v pedagogických a sociálních oborech.Organizace vzdělání

Obor bude realizován v těchto formách vzdělávání:

4 roky v kombinované formě vzdělávání

učební plán upravujeme

2 roky v kombinované formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou

učební plán upravujeme

Forma studia – kombinovaná

Kombinovaná forma studia je z obsahového hlediska plně rovnocenná s denní formou studia.

Je vhodná pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat denní formou. Především to jsou:

1) uchazeči s praxí, kteří mají zájem si doplnit úplnou pedagogickou kvalifikaci v daném oboru

2) uchazeči se základním, s neukončeným středoškolským nebo výučním listem – 4leté studium

3) uchazeči o studium s ukončeným středoškolským vzděláním – 2leté studium

Studium probíhá formou konzultací a samostatného studia odborné literatury včetně studia z Internetu, e-learningu, apod. Nezbytností pro uchazeče studia je přístup k počítači připojenému k Internetu.

Škola studium řídí, zajišťuje konzultace a veškeré studijní materiály potřebné ke studiu.

Dosažený stupeň vzdělání –– střední vzdělání s maturitní zkouškou

Roční školné – 16.000,- Kč (v případě předčasného ukončení studia se školné nevrací)

Poplatek za podání přihlášky 500,-Kč (poukazujte na účet: 620001389/0800 VS: 333, do poznámky uveďte jméno a příjmení)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání – – přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70,

– splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.    

Dle § 12 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje studium na středních školách v distanční a kombinované formě studia, pokud dítě nedosáhne 26 let věku, tzn., že je ze zákona i zdravotně pojištěno a může si požádat o přídavky. Podmínkou je, že mu není vyplácena PvN a není výdělečně činné.

Náležitosti přihlášky:

  • ověřené maturitní vysvědčení
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • vyplněná žádost o uznání zkoušek + doložená kopie o tomto vzdělání

Další informace:

Ing. Olga Krankusová
+420 735 163 160
reditelka@stredniskola.com