Reprodukční grafik

kód oboru: 34-53-H/01

Denní studium – 3 roky – výuční list

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky.

Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání v reklamních agenturách a tiskařských službách.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent oboru získá znalosti k tomu, aby po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.

Odborná učebna – Polygrafické studio

Je schopen připravovat a zhotovovat veškeré tiskové podklady pro výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě. Je schopen přijímat textové a obrazové podklady pro předtiskovou přípravu a zakázky od zákazníka jak na datových nosičích, tak i formou dálkového elektronického přenosu. Tato data je schopen kvalifikovaně posoudit z hlediska vhodnosti a úplnosti, v případě nutnosti je opravit.

Ovládá technologie a počítačové programy používané pro zpracování obrazu a textu.

Uplatnění absolventa

  • reklamní agentury
  • reprodukční a typografická studia
  • studia DTP a DTR
  • výrobní úseky nakladatelství a vydavatelství
  • v oblasti obalové techniky a signmakingu
STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura221
Cizí jazyk222
Občanská nauka111
Matematika211
Základy přírodních věd111
Tělesná výchova111
Informační a komunikační technologie211
Ekonomika111
Daňová evidence002
Písmo a odborné kreslení110
Polygrafická výroba121
Materiály111
Technologie222
Praktika v grafickém software332
Tvorba webových stránek011
Odborný výcvik121214