Podnikání

kód oboru: 64-41-L/51

Distanční studium – 2 roky – maturita

Absolventi jsou připraveni pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získávají znalosti převážně z oblasti ekonomické a administrativní, ale zvyšují si zároveň již získaného vzdělání. Důraz je kladen i na zvýšení jazykově komunikativních dovedností.

Z důvodu naplněné kapacity školy nástavbové studium v distanční ani denní formě nebudeme ve školním roce 24/25 otevírat. Přihlášky prosím neposílejte. Děkujeme za pochopení.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru budou zabývat, jsou činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy či společnosti, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost.

Studentem nástavbového studia se může stát uchazeč, který vlastní výuční list.

Školné pro tento obor je 12 000 Kč. Je možné platit čtvrtletně nebo pololetně.

Výuka v distanční formě probíhá formou sobotních konzultací jednou za měsíc a další část výuky probíhá samostudiem v e-learningovém prostředí Moodle. Zde mají studenti k dispozici výukové materiály, vzorové příklady nebo cvičné testy. Z jednotlivých předmětů pak studenti vykonávají čtvrtletní zkoušky po dohodě s vyučujícím v termínu, který vyhovuje oběma stranám.

STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literaturaXX
Cizí jazykXX
Základy společenských vědXX
MatematikaXX
Ekonomika podnikuXX
Marketing a managementX
Obchodní korespondenceXX
ÚčetnictvíXX
Informační a komunikační technologieXX
Aplikovaná psychologieX
PrávoXX
Fiktivní firmaX
Učební praxeX