Úřední deska

1. Název organizace:  Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

2. Důvod a způsob založení: Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině.  Zřizovatel: Svaz českých a moravských spotřebních družstev. Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

3. Organizační struktura

Vedení školy

Pracovníci školy

Identifikátor zařízení: 600 008 509
Identifikační číslo zařízení (IZO): 107 830 396
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48200948

4. Kontaktní spojení

 • Doručení pošty: Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, Hradská 276, 396 01 Humpolec
 • Osobní návštěvy: Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, Hradská 276, 396 01 Humpolec
 • Úřední hodiny:  Po – Pá  –   7: 30 – 15:00; o prázdninách dle dohody
 • Osobní jednání s vedením školy nebo učiteli si prosím vždy domluvte předem telefonicky nebo emailem – kontakty zde
 • tel.: 565 532 160, 775 154 160
 • Email: reditelka@stredniskola.com, info@stredniskola.com
 • Web: www.stredniskola.com
 • Adresa e-podatelny: info@stredniskola.com
 • ID datové schránky: h2c45yj
 • Přijímáme nosiče těchto typů – USB Flash (všechny běžné typy),  CD a DVD disky (všechny). Přijímané formáty dokumentů – PDF, DOC, DOCX.

5. Účet pro platby: 620001389/0800

6. IČ: 48200948

7. DIČ: nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

Školní vzdělávací programy – k nahlédnutí v ředitelně školy.

Výroční zprávy

Pověřenec: Bc. Jan Kocián

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění změny 416/2008 Sb.

9. Žádosti o informace:

Informace o škole jsou uvedeny na www.stredniskola.com. Případné žádosti o další informace zasílejte na adresu školy nebo na email info@stredniskola.com.   

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání lze podat poštou nebo osobně v budově školy na adrese Hradská 276, 396 01 Humpolec a to v pracovní dny 7:30 do 15:00 hodin.

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není možné takovouto žádost vyřídit. Povinný subjekt poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí podání. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Pokud povinný subjekt žádosti v plném rozsahu nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

11. Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost.  Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.  

12. FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ ZDE

13. Návody pro řešení životních situací pro:

Uchazeče o studium – informace v záložce přijímací řízení

Zájemce o přestup z jiné školy – před podáním žádosti o přestup požádat o informace reditelka@stredniskola.comnebo na tel. 735 163 160. V případě informace o volném místě podat žádost o přestup.

Žadatele o vystavení druhopisů vysvědčení (odkazy na příslušné formuláře jsou uvedené v bodu č. 12 – Formuláře) stačí zaslat naskenované emailem. Žádosti vyřizuje kancelář školy, tel. 775 154 160

Maximální lhůta pro vyřízení těchto žádostí je 30 dní.

14. Předpisy

Školský zákon, MŠMT ČR (msmt.cz) – ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM ODE DNE 1. 7. 2023

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

15. Úhrady za poskytování informací:

Úhrada za poskytování informace je finančním vyjádřením nákladů za zpracování odpovědi na žádost o poskytnutí informace.

16. Úhrady za vyhotovení opisů/stejnopisů a kopií úředních doklad: 

 • Ročníkové vysvědčení = 200 Kč/ročník
  (náklady na vystavení dle § 28 odst. 8 školského zákona = 100 Kč, vyhledání podkladů ve spisovně a zpracování dokumentu = 100 Kč)
 • Maturitní vysvědčení = 100 Kč
 • Výpis z matriky = 100 Kč
 • Potvrzení o studiu bývalých studentů = 100 Kč

17. Licenční smlouvy

K poskytování informací nejsou potřebné licenční smlouvy.