Předškolní a mimoškolní pedagogika

kód oboru      75-31-M/01 

Uplatnění absolventa

  • učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, školních družin a školních klubů
  • jako vychovatel, pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Obor je na naší škole realizován pouze v kombinované formě studia a dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Kombinovaná forma studia – je z obsahového hlediska plně rovnocenná  denní formě studia. Výuka probíhá v klasickém školním roce od září do června.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání :

  • přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.    

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25. 

Více na Příjímací řízení – pro kombinované studium – dospělí uchazeči – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

ORGANIZACE STUDIA

Studium probíhá  formou 14  celodenních sobotních konzultací během školního roku – prezence je na těchto konzultacích vyžadována a PRAVIDELNĚ kontrolována. Další část studia je realizována prostřednictvím e-learningového prostředí Moodle formou vypracovaní zadaných úkolů, seminárních prací apod. Během studia je třeba v každém školním roce absolvovat odbornou praxi u smluvního partnera (v předškolním zařízení a mimoškolním zařízení). Předmět Hra na hudební nástroj využívá pouze klavír.

Maturitní zkouška se u dvouletého zkráceného studia skládá z praktické maturitní zkoušky z didaktik, z ústní zkoušky z Psychologie a z ústní zkoušky z Pedagogiky.

Školné pro nastupující studentky v roce 24/25 bude 20 000 Kč za školní rok. Je možno platit – ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Více u zápisu.

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ

Vzhledem k opakovaným dotazům upozorňujeme, že netvoříme žádný předběžný pořadník a že do přijímacího řízení nezařazujeme přihlášky uchazeček, které zůstaly předchozí školní rok pod čarou a nebyly přijaty z důvodu naplnění kapacity oboru.