Předškolní a mimoškolní pedagogika

kód oboru      75-31-M/01 

Uplatnění absolventa

  • učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, školních družin a školních klubů
  • jako vychovatel, pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Obor je na naší škole realizován pouze v kombinované formě studia a dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Kombinovaná forma studia – je z obsahového hlediska plně rovnocenná  denní formě studia. Výuka probíhá v klasickém školním roce od září do června.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání :

  • přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.    

AktualitaVzhledem k opakovaným dotazům informujeme, že přihlášky ke studiu ve školním roce 2023/24 budeme přijímat v budově školy 2. ledna 2023 od 7 hodin.

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ

  • vyplněná přihláška včetně emailové adresy a telefonního čísla
  • ověřené maturitní vysvědčení
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti na zadní straně přihlášky
  • poplatek za podání přihlášky 500,-Kč (poukazujte na účet: 620001389/0800 VS: 333, do poznámky uveďte jméno a příjmení) nebo lze zaplatit hotově v kanceláři školy

Přihlášku ke studiu včetně ověřené kopie maturitního vysvědčení zasílejte na adresu školy – Hradská 276, Humpolec 396 01 nebo doručte osobně do kanceláře školy . Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky se nekonají, o pořadí přijatých uchazečů rozhoduje časový sled přihlášek splňujících výše uvedené podmínky až do povolené kapacity oboru. První kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno 2. ledna 2023 a skončí 1. března 2023.

Vzhledem k opakovaným dotazům upozorňujeme, že netvoříme žádný předběžný pořadník a že do přijímacího řízení nezařazujeme přihlášky uchazeček, které zůstaly předchozí školní rok pod čarou a nebyly přijaty z důvodu naplnění kapacity oboru.

ORGANIZACE STUDIA

Studium probíhá  formou 14  celodenních sobotních konzultací během školního roku – prezence je na těchto konzultacích vyžadována a PRAVIDELNĚ kontrolována. Další část studia je realizována prostřednictvím e-learningového prostředí Moodle formou vypracovaní zadaných úkolů, seminárních prací apod. Během studia je třeba v každém školním roce absolvovat odbornou praxi u smluvního partnera (v předškolním zařízení a mimoškolním zařízení). Předmět Hra na hudební nástroj využívá pouze klavír.

Maturitní zkouška se u dvouletého zkráceného studia skládá z praktické maturitní zkoušky z didaktik, z ústní zkoušky z Psychologie a z ústní zkoušky z Pedagogiky.

Školné pro nastupující studentky v roce 23/24 bude 19 200 Kč za školní rok. Je možno platit – ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Více u zápisu.