Příjímací řízení – pro distanční a kombinované studium – dospělí uchazeči

ČEKÁME NA AVIZOVANÉ ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25. PAK BUDEME AKTUALIZOVAT NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE.

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou.

Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti. Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou (Hradská 276, Humpolec) od 2. 1. 2023 do 1. března 2023. kdy probíhá první kolo přijímacího řízení. Škola zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči přijetí přihlášky dopisem do cca 5 dnů.

Vzhledem k tomu, že údaje z přihlášky jsou podkladem pro registraci uchazeče v systému BAKALÁŘI a později v maturitním portále CERMAT, prosíme o jejich pečlivé vyplnění. Pozornost je třeba věnovat zejména uvedení platné e-mailové adresy. E-mailová adresa je také vstupním uživatelským jménem do školního výukového prostředí Moodle, který je podporou pro výuku distančním způsobem.

ČASTÉ DOTAZY:

Sestavujete pořadník uchazečů před zahájením 1. kola přijímacího řízení? – Nesestavujeme, nikdy jsme tak nečinili.

Přesouváte přihlášky nepřijatých uchazeček do nového školního roku? – Nepřesouváme, nikdy jsme tak nečinili. Není to ani technicky možné, přihlášky obsahují chybné datum, chybný školní rok, lékařskou prohlídku .Součástí přihlášky jsou následující doklady:

  1. maturitní vysvědčení úředně ověřené (matrika, Czech Point) – jedná-li se o dvouletou zkrácenou formu studia
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání – potvrzení se uvede na zadní straně přihlášky
  3. zaplacení správního poplatku 500 Kč na účet školy

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté zkrácené studium Pro tuto formu studia jsou dle školského zákona přijímací zkoušky zrušeny. Přijímání uchazečů se řídí časovým sledem jak přihlášky přichází do školy až do povolené kapacity. Podmínkou je splnění výše uvedených součástí přihlášky. Dle platné legislativy je možno výsledky zveřejnit až se všemi ostatními obory, je tedy nutné vyčkat na konec 1. kola.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté studium
Uchazeči o studium musí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v první polovině dubna. Po zaslání přihlášky je uchazeč kontaktován pozvánkou na přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení se uchazeč dozví také na na konci 1. kola.

Pouze uchazeči o 2leté kombinované zkrácené studium Jednotnou přijímací zkoušku nekonají!!!


Předpokládané počty přijímaných žáků

Vzdělávání dospělých
64-41-L/51 Podnikání 2leté nástavbové studium – distanční forma Uchazeč předloží společně s přihláškou ke studiu doklad o získání středního vzdělání – výuční list  
Tato forma studia bude otevřena pouze při počtu 10 a více uchazečů
    0
66-41-L/01 Obchodník 4leté studium – distanční forma  
Tato forma studia bude otevřena při počtu 10 a více uchazečů
0
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 2leté zkrácené studium – kombinovaná forma 70
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 2leté zkrácené studium – kombinovaná forma
Tato forma studia bude otevřena při počtu 10 a více uchazečů
0