Maturitní zkouška, modely, témata

Model maturitní zkoušky zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky v roce 2020 výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Právní předpisy
Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020  
Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020  

Přihlašování žáků

Aby mohl žák maturitní zkoušku konat, musí se k ní nejprve přihlásit. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude v letošním školním roce ukončeno 1. prosince.

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné, případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět. Žáci maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2023/2024.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2023 prostřednictvím třídního učitele řediteli školy, který údaje zadá do centrálního registru a do 21. prosince 2023 předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.  V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke zkouškám pro jejich studijní obor – dle modelu.

Více informací naleznete na webových stránkách CERMAT

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/24

MODELY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/24

MATURITNÍ TÉMATA K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM 2023/24


Podmínky hodnocení maturitních zkoušek


Aktuální informace